Regulamin I fizjoterapiakursy-mcgill.pl

Postanowienia ogólne
 • Regulamin uczestnictwa w kursach organizowanych przez PilatesECI z siedzibą: 10 Ashrove Place Halifax HX3 9BG West Yorkshire UK, zwane dalej Regulaminem stanowi dokument określający warunki uczestnictwa w kursach organizowanych dla klientów indywidualnych.
 • Regulamin stanowi Umowę, zawieraną w momencie potwierdzania rejestracji.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.07.16
Warunki uczestnictwa i płatności
 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia przez stronę fizjoterapiakursy-mcgill.pl
 • Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników kursu.
 • Płatność odbywa się na podstawie wystawionej faktury w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail.
Cena kursu
 • Wcześniejsza rejestracja płatność do 30 października 1890 PLN
 • Rejestracja płatność po 30 października 2380 PLN
Warunki uczestnictwa i płatności
 1. Opłata obejmuje:
  • Pełne uczestnictwo w kursie w dniach 9-10 Luty 2019
  • Przerwy kawowe, napoje, przekąski.
  • Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
  • Pełne tłumaczenie szkolenia w języku polskim.
 2. Wpłat należy dokonać na konto wskazane na fakturze
 3. Uczestnik otrzyma kartę uczestnictwa drogą mailową wyłącznie po wysłaniu na adres kursymcgill@gmail.com potwierdzenia wykonania płatności.
 4. Osoby, które nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 5. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w kursie.
 6. Składając zamówienie na szkolenie po terminie możliwej rezygnacji (w przypadku szkolenia 40 dni przed terminem, w którym ma się odbyć) i braku uczestnictwa w wydarzeniu, Organizatorowi przysługuje opłata za szkolenie w pełnej wysokości.
 7. Zamiast zgłoszonej osoby w Szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora szkolenia).
 8. W przypadku odwołania szkolenia, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty szkolenia.
 9. Doręczenie oświadczenia o rezygnacji z udziału w szkoleniu nie później niż 40 dni przed kursem nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 10. W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia w terminie późniejszym niż 40 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia lub w przypadku nieprzybycia Uczestnika na szkolenie, bez wcześniejszego oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji, Organizatorowi przysługuje opłata za Kongres w pełnej wysokości.
Postanowienia końcowe
 • W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.